Introductie Stoffenbank Registreren | Inloggen

Achtergrond ATCN-Stoffenverwerkingsmatrix


De ATCN is opgericht in 1993 op initiatief van de tankautoreinigingsbranche en heeft als doelstelling de kwaliteit van de Nederlandse tankautoreiniging op hoog niveau te brengen en te waarborgen, alsmede aanspreekpunt te zijn voor de overheid en andere belanghebbenden.

Reiniging tankauto's
In Nederland wordt een groot aantal bulkproducten vervoerd. Dit gebeurt o.a. in tankauto's c.q. containers (en spoorketels). Kenmerken van dit vervoer: een grote vervoersintensiteit, veel verschillende producten en veel productwisselingen. Tankauto's worden veelal na elke lading en altijd bij productwisselingen gereinigd. Dit gebeurt bij de vervoersbedrijven en/of bij gespecialiseerde tankautoreinigingsbedrijven. De waswaterstromen die bij de reiniging vrijkomen zijn zeer divers van samenstelling en bevatten een cocktail aan verontreinigingen. Integrale verwerking van de totale verzamelde afvalwaterstromen is technisch zeer complex en economisch niet haalbaar. Een gedifferentieerde aanpak, dat wil zeggen 'verwerking gekoppeld aan een product' is daarom noodzakelijk.

Stoffenaanpak
Sinds 1984 wordt daarom de zogenaamde 'stoffenaanpak' gehanteerd. Dit houdt in dat elke tankautoreiniger alleen het spoelwater mag behandelen en lozen dat afkomstig is van tanks die als laatste lading een stof hebben vervoerd die vermeld is in de vergunning van dat bedrijf. In deze vergunning staat beschreven welke techniek gebruikt moet worden voor de reiniging van de tankauto en voor de zuivering van het afvalwater.
Algemeen wordt daarvoor de lijstindeling gehanteerd zoals deze is opgesteld in de Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging (CIW april 2002):
  1. Verwerking van het totale spoelwater middels fysische en/of chemische voorbehandeling gevolgd door biologische zuivering.;
  2. voorspoelen, vervolgens A;
  3. voorspoelen, voorbehandelen met actief kool, vervolgens A;
  4. niet lozen.
Om de bovengenoemde stoffenaanpak in de praktijk te kunnen toepassen is hiervoor een 'Verwerkingsmatrix Stoffen (VMS) Tankautoreiniging' (verder te noemen: 'Stoffenbank') ontwikkeld waarmee de vergunningverlening sneller en eenvoudiger is geworden voor tankreinigingsbedrijven.
De Stoffenbank maakt gebruik van een door Rijkswaterstaat (voorheen RIZA) en ATCN ontwikkelde beslismethodiek, wat wordt weergegeven in het algemene beslisschema VMS. Dit schema maakt onderscheid in het type biologische waterzuivering: lozing op RWZI dan wel verwerking in eigen AWZI.

Stoffenbank
De Stoffenbank leidt voor de tankautoreinigingsbranche tot een grotere efficiency bij de vergunningverlening en daarmee bij het uitvoeren van de reinigingen. Reinigende bedrijven en overheden laten zich bij de behandeling van een Waterwet-plichtige aanvraag en de zuiveringstechnische aanpak van vrijkomende stoffen leiden door de officiƫle, uniforme beoordelingsystematiek voor stoffen.
Het tijdrovende individuele stoffenonderzoek zoals dat noodzakelijk was, wordt grotendeels overbodig voor abonneehouders: Het gebruik van deze database bespaart tijd en administratieve procedures en dus veel geld.

De Stoffenbank is door de ATCN ondergebracht in een daarvoor opgerichte Stichting. De in deze 'Stichting Verwerkingsmatrix Stoffen Tankautoreiniging' (SVST), opgenomen onafhankelijke Validatiecommissie met daar in o.a. vertegenwoordigers van de overheid (Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen), het VNCI en de ATCN, controleert de stoffenindeling op basis van de validatie procedure.

In de rapportage van de Integrale Bedrijfstakstudie Tankautoreiniging (CIW april 2002), die in opdracht van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) is uitgevoerd, wordt gebruik van de Stoffenbank aanbevolen en als richtsnoer aangewezen bij vergunningverlening: overheden kunnen alleen van de indeling afwijken als zij hiervoor een expliciete motivatie kunnen geven. Over het algemeen zal hier geen aanleiding toe zijn.

Beheer Stoffenbank
Op 1 augustus 2003 heeft de ATCN, mede namens de Stichting Verwerkingsmatrix Stoffen Tankautoreiniging, een overeenkomst afgesloten met Royal HaskoningDHV voor het verder beheren en onderhouden van de Stoffenbank. Alle gegevens zijn via internet opvraagbaar. Royal HaskoningDHV draagt zorg voor een continue actualisatie van de beschikbare gegevens. Belangrijk voordeel hiervan is dat de gegevens van nieuw in te delen stoffen snel beschikbaar zijn voor de abonnementhouders van de Stoffenbank. Zodra een nieuwe stof wordt ingevoerd is dit door een kleurcodering direct zichtbaar voor abonnees. De volgende indeling wordt hierbij gehanteerd:
  • = Beoordeeld en gevalideerd.
  • = Beoordeeld maar nog niet gevalideerd.
  • = Onbeoordeeld.
Uiteraard zal een nieuwe stof eerst voorlopig worden ingedeeld, totdat de validatiecommissie de indeling heeft beoordeeld.

Status van de Stoffenbank
De indeling die in de verwerkingsmatrix wordt gegeven is een richtlijn. In sommige gevallen verschilt de indeling van de verwerkingsmatrix (VMS) met de eindbeslissing. Dat kan komen omdat op basis van expert judgement of ervaring een stof anders wordt ingedeeld. In dat geval geldt de beslissing boven de suggestie van de verwerkingsmatrix. Uiteraard is hierbij de validatie van doorslaggevend belang.
Verder is het mogelijk dat onder specifieke omstandigheden het gerechtvaardigd is om een andere indeling te hanteren. Dit zal in onderling overleg tussen het tankreinigingsbedrijf en de vergunningverlener moeten worden afgestemd.
Indien voldoende gegevens bekend zijn kan de Stoffenbank ook worden toegepast om te voldoen aan de ABM procedure1
1 De ABM -procedure is een overeenkomstige procedure als de Stoffenbank, echter hanteert een andere indeling en neemt de technologie niet mee in de overwegingen.